پرتقال فروشی که ظاهرا ساده لوح به نظر میرسد همسایه جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به میهمانی شام دعوت کرد.

پرتقال فروش و همسرش از او استقبال کردند.

همسایه از پرتقال فروش پرسید بچه هایتان کجا هستند؟

پرتقال فروش گفت: مشغول بازی هستند.

همسایه پرسید: چند فرزند داریدو هر یک ار آنهاچند ساله است؟ 

پرتقال فروش با زیرکی جواب داد:سه پسر دارم که حاصل ضرب سن آنها ۷۲ و مجموع سن آنها با شماره ی پلاک منزل ما برابر است!!! 

همسایه که با مسئله ی غیر منتظره ای روبرو شده بود فورا به در خانه ی پرتقال فروش رفت و شماره ی آن را نگاه کرد.ان گاه برگشت و گفت: مسئله مبهم است. 

پرتقال فروش گفت:ببخشید حق با شماست بزرگترین پسرم به دوچرخه سواری علاقه دارد.

حالا شما جواب این سوال رو پیدا کنین.

 


ادامه مطلب